Zasady działania wypożyczalni


 

Łóżko ortopedyczne - wypożyczalnia


W sklepach firmowych MB Medica możecie Państwo wypożyczyć łóżko rehabilitacyjno ortopedyczne sterowane elektrycznie oraz koncentratory tlenu bez wychodzenia z domu. Wystarczy tylko do nas zadzwonić.

 

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. To państwo decydujecie na ile miesięcy wypożyczacie łóżko. Opłaty pobieramy za każdy rozpoczęty miesiąc użytkowania.

Koszt wypożyczenia wynosi:
- Łóżko - 100,00 zł za jeden miesiąc użytkowania.
- Koncentrator tlenu - 150,00zł za jeden miesiąc użytkowania.

 

Kaucja zwrotna pobierana przy wypożyczeniu - 100,00zł

Koszt transportu w jedną stronę - 50,00zł na terenie Częstochowy i obejmuje wniesienie wraz z rozłożeniem łóżka. Transport do innych miejscowości ustalany jest indywidualnie.

 

Wzór umowy wypożyczenia:

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA ŁÓŻKA REHABILITACYJNEGO

zawarta w dniu ................................ pomiędzy:
MB Medica s.c. ul. Nowowiejskiego 20, 42-200 Częstochowa
zwanym dalej Wypożyczalnią
a
........................................................................................
zamieszkałym w..............................................................
nr dowodu osobistego ....................................................
nr telefonu kontaktowego .............................................
zwanym dalej
Wypożyczającym
§1
1. Przedmiotem umowy jest odpłatne wypożyczenie przez Wypożyczalnię łóżka ortopedycznego zwanego dalej Sprzętem.
§2
1. Wypożyczający zobowiązuje się używać Sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom oraz przeznaczeniem i nie oddawać go do używania osobom trzecim w jakimkolwiek celu i pod jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając w to najem.
2.
Wypożyczający jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem Sprzętu w czasie korzystania z niego.
§3
1. Wypożyczający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wypożyczalni o wszelkich okolicznościach mogących narazić Sprzęt na uszkodzenie lub zniszczenie.
2. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia
Sprzętu z winy Wypożyczającego koszty jego naprawy pokrywa Wypożyczający.
3. W przypadku całkowitego zniszczenia
Sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, zobowiązany jest on do zakupu tego Sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe, zwrotu równowartości tego Sprzętu.
4. Wartość sprzętu wynosi 3000,00zł (trzy tysiące 00/100)
5. W przypadku drobnej awarii
Sprzętu Wypożyczający jest zobowiązany do zgłoszenia do naprawy do Wypożyczalni, który w najkrótszym możliwym terminie dokona naprawy Sprzętu.
§4
1. Wypożyczalni służy prawo kontroli sposobu użytkowania Sprzętu.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania
Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Sprzętu na własny koszt.
§5
1. Wypożyczający zwróci Sprzęt Wypożyczalni w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zużycia Sprzętu będącym następstwem prawidłowego użytkowania.
2.
Sprzęt w momencie zwrotu nie może być brudny, jednak w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu higienicznego sprzętu Wypożyczalnia pobierze opłatę w wysokości 100 zł (sto 00/100 ) za jego wyczyszczenie.
3.
Wypożyczalnia we własnym zakresie przeprowadza dezynfekcję Sprzętu.
4. Zgłoszenie zwrotu
Sprzętu nastąpi w siedzibie Wypożyczalni, Częstochowa ul Focha 43/45 osobiście lub telefonicznie. Wypożyczalnia odbierze Sprzęt we wskazanym przez Wypożyczającego miejscu na koszt Wypożyczającego.
5. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem
Sprzętu do Wypożyczalni zostaną poniesione przez Wypożyczającego.
6. W uzasadnionych przypadkach koszty dostarczenia
Sprzętu do Wypożyczającego pokryje Wypożyczalnia.


§6
1. W przypadku ustania potrzeby korzystania ze Sprzętu przez Wypożyczającego ma on obowiązek poinformować Wypożyczalnię o tym fakcie w terminie maksymalnie 7 dni.

§7

Koszt wypożyczenia Sprzętu wynosi 100zł (słowniesto 00/100) za jeden miesiąc użytkowania płatne z góry do …... dnia miesiąca, gotówką w kasie wypożyczalni lub przelewem na konto bankowe: PKO BP S.A. 16 1020 1664 0000 3602 0325 9074 w tytule podając miesiąc za który opłacany jest abonament oraz imię i nazwisko osoby będącej wypożyczającym.

§8

Przy podpisaniu umowy Wypożyczalnia pobierze kaucję zwrotną w wysokości 100,00 zł stanowiącą zabezpieczenie w przypadku zaległości w opłatach abonamentu oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń wynikających z winy wypożyczającego a nie usuniętych przed zwrotem sprzętu.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.