Łóżko ortopedyczne - wypożyczalnia


W sklepach firmowych MB Medica możecie Państwo wypożyczyć łóżko rehabilitacyjno ortopedyczne sterowane elektrycznie oraz koncentratory tlenu bez wychodzenia z domu. Wystarczy tylko do nas zadzwonić.

 

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. To Państwo decydujecie, na ile miesięcy wypożyczacie łóżko. Opłaty pobieramy za każdy rozpoczęty miesiąc użytkowania.

Koszt wypożyczenia wynosi:
- Łóżko - 100,00 zł za jeden miesiąc użytkowania.
- Koncentrator tlenu - 150,00zł za jeden miesiąc użytkowania.

 

Kaucja zwrotna pobierana przy wypożyczeniu - 100,00zł

Koszt transportu w jedną stronę - 50,00zł na terenie Częstochowy i obejmuje wniesienie wraz z rozłożeniem łóżka. Transport do innych miejscowości ustalany jest indywidualnie.

Łóżko ortopedyczne wypożyczalnia to doskonała propozycja dla osób, które jedynie czasowo potrzebują tego rodzaju wyposażenia. Elastyczna oferta gwarantuje, że warunki będą idealnie dostosowane do Państwa potrzeb, a ze sprzętu będziecie mogli korzystać dokładnie tyle, ile potrzebujecie.

Wzór umowy wypożyczenia:

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA ŁÓŻKA REHABILITACYJNEGO

zawarta w dniu ................................ pomiędzy:
MB Medica s.c. ul. Nowowiejskiego 20, 42-200 Częstochowa
zwanym dalej Wypożyczalnią
a
........................................................................................
zamieszkałym w..............................................................
nr dowodu osobistego ....................................................
nr telefonu kontaktowego .............................................
zwanym dalej
Wypożyczającym
§1
1. Przedmiotem umowy jest odpłatne wypożyczenie przez Wypożyczalnię łóżka ortopedycznego zwanego dalej Sprzętem.
§2
1. Wypożyczający zobowiązuje się używać Sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom oraz przeznaczeniem i nie oddawać go do używania osobom trzecim w jakimkolwiek celu i pod jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając w to najem.
2.
Wypożyczający jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem Sprzętu w czasie korzystania z niego.
§3
1. Wypożyczający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wypożyczalni o wszelkich okolicznościach mogących narazić Sprzęt na uszkodzenie lub zniszczenie.
2. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia
Sprzętu z winy Wypożyczającego koszty jego naprawy pokrywa Wypożyczający.
3. W przypadku całkowitego zniszczenia
Sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, zobowiązany jest on do zakupu tego Sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe, zwrotu równowartości tego Sprzętu.
4. Wartość sprzętu wynosi 3000,00zł (trzy tysiące 00/100)
5. W przypadku drobnej awarii
Sprzętu Wypożyczający jest zobowiązany do zgłoszenia do naprawy do Wypożyczalni, który w najkrótszym możliwym terminie dokona naprawy Sprzętu.
§4
1. Wypożyczalni służy prawo kontroli sposobu użytkowania Sprzętu.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania
Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Sprzętu na własny koszt.
§5
1. Wypożyczający zwróci Sprzęt Wypożyczalni w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zużycia Sprzętu będącym następstwem prawidłowego użytkowania.
2.
Sprzęt w momencie zwrotu nie może być brudny, jednak w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu higienicznego sprzętu Wypożyczalnia pobierze opłatę w wysokości 100 zł (sto 00/100 ) za jego wyczyszczenie.
3.
Wypożyczalnia we własnym zakresie przeprowadza dezynfekcję Sprzętu.
4. Zgłoszenie zwrotu
Sprzętu nastąpi w siedzibie Wypożyczalni, Częstochowa ul Focha 43/45 osobiście lub telefonicznie. Wypożyczalnia odbierze Sprzęt we wskazanym przez Wypożyczającego miejscu na koszt Wypożyczającego.
5. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem
Sprzętu do Wypożyczalni zostaną poniesione przez Wypożyczającego.
6. W uzasadnionych przypadkach koszty dostarczenia
Sprzętu do Wypożyczającego pokryje Wypożyczalnia.


§6
1. W przypadku ustania potrzeby korzystania ze Sprzętu przez Wypożyczającego ma on obowiązek poinformować Wypożyczalnię o tym fakcie w terminie maksymalnie 7 dni.

§7

Koszt wypożyczenia Sprzętu wynosi 100zł (słowniesto 00/100) za jeden miesiąc użytkowania płatne z góry do …... dnia miesiąca, gotówką w kasie wypożyczalni lub przelewem na konto bankowe: PKO BP S.A. 16 1020 1664 0000 3602 0325 9074 w tytule podając miesiąc za który opłacany jest abonament oraz imię i nazwisko osoby będącej wypożyczającym.

§8

Przy podpisaniu umowy Wypożyczalnia pobierze kaucję zwrotną w wysokości 100,00 zł stanowiącą zabezpieczenie w przypadku zaległości w opłatach abonamentu oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń wynikających z winy wypożyczającego a nie usuniętych przed zwrotem sprzętu.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.