Regulamin


Regulamin
Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (MB Medica s.c. ul. Nowowiejskiego 20 42-217 Częstochowa).

W przypadku rezygnacji przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


REGULAMIN SKLEPU MBMEDICA

I. Definicje

1. Sprzedający - firma:
MB Medica s.c.
ul. Nowowiejskiego 20
42-217 Cestochowa
tel 343246677

NIP: PL5732767413, REGON: 2411151910,

KONTO BANKOWE: PKO BP S.A. 16 1020 1664 0000 3602 0325 9074

zarejestrowana w Centralnej Bazie Ewidencji Działalności Gospodarczej

2. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne.

3. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

5. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość produktu, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest na stronach Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

6. Produkt spersonalizowany - produkt o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

7. Zamówienie - każda oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

8. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

10. Dostawca - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

II. Zawarcie umowy i realizacja

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

10. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

12. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

13. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożeniazamówienia.

14. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje najpóźniej w drugim dniu roboczym po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. W przypadku braku towaru na magazynie Sprzedawca poinformuje Kupujęcego o terminie realizacji.

15. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

16. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień wieloproduktowych w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

17. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

III. Odpowiedzialność Sprzedającego

Rękojmia

18. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

19. Jeżeli Towar ma wadę Kupujący może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

20. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Dostarczenie towaru powinno odbyć się zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

21. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

Opis procedury reklamacyjnej :

22. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem:e-sklep@mbmedica.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Prawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

23. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

24. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

25. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

26. W wypadku Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania towaru do Kupującego.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

27.W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub - w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
28. Aby odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: e-sklep@mbmedica.pl.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres:

MB Medica s.c.
ul. Nowowiejskiego 2
42-217 Czestochowa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:
MB Medica s.c.
ul. Nowowiejskiego 20
42-217 Częstochowa

 

Ja.....................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..................................................................................................................................., numer zamówienia............................................. .
Data zawarcia umowy to .............................................., data odbioru .......................................................... .

Imię i nazwisko...................................................................
Adres e-mail ....................................................................
Adres .................................................................................
Data.....................................................................................

.....................................................................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

29. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:

30. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze sklepem MB Medica s.c. nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

31. Ponosimy odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umowa zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.W przypadku niezgodności towaru z umowa, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na nasz adres.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

32. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bielsku-Białej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

33. Wszystkie produkty w Sklepie są fabrycznie nowe, posiadają Deklarację Zgodności EC oraz pełną gwarancję producenta -MB Medica s.c. zobowiązuje się dostarczyć produkty bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

34. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

IV. Postanowienia końcowe

35. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

36. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

37. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

38. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu medyczny-24.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 roku

Składając zamówienie w sklepie medyczny-24.pl prowadzonym przez MB Medica s.c. akceptujesz powyższy regulamin


Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

Termin realizacji potrzebny na przygotowanie produktów do wysyłki wynosi 2 dni robocze

Uwaga!

Jeśli przy zakupie produktu zabraknie danego asortymentu poinformujemy Państwa mailowo o wydłużonym terminie realizacji zamówienia, produkty indywidualnie dla klienta również będą podlegać wydłużonym terminiom.

W chwili odbioru asortymentu zobowiązani są Państwo sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia niezwłocznie trzeba zgłosić ten fakt dostawcy i skontaktować się ze Sprzedającym.

Koszt wysyłki:

Kurier DPD (przy wpłacie na konto)

15zł do 10kg 17zł do 30kg

Kurier DPD (za pobraniem)

20zł do 10 kg 22 zł do 30 kg

Odbiór osobisty darmowy + Dowóz Częstochowa (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Reklamacje
Reklamacje należy skłądać w trybie zgodnym z regulaminem sklepu medyczny-24.pl